Księga Procedur Wewnętrznych

Księga procedur wewnętrznych

Spis procedur

Procedura I PRZYJĘCIE I ODBIÓR DZIECKA ZE ŻŁOBKA

Procedura II MONITOROWANIE OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN ŻŁOBKA

Procedura III BEZPIECZEŃSTWO W SALACH POBYTU DZIECI

Procedura IV POBYT DZIECI NA PLACU ZABAW

Procedura V ODBIÓR DZIECKA PO GODZINACH PRACY ŻŁOBKA ORAZ PODEJRZENIA U OSOBY ODBIERAJĄCEJ DZIECKO ZE ŻŁOBKA, IŻ ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNY

Procedura VI PODEJRZENIE, ŻE WOBEC DZIECKA STOSOWANA JEST PRZEMOC LUB ZANIEDBANIE

Procedura VII UDOSTĘPNIENIE RODZICOM/OPIEKUNOM PRAWNYM I INNYM ORGANOM ZAPISU MONITORINGU WIZYJNEGO ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO

Procedura VIII NAGLE OBJAWY CHOROBOWE U DZIECKA

Procedura IX WYSTĄPIENIE CHOROBY ZAKAŹNEJ W ŻŁOBKU

Procedura X WYSTĄPIENIE ZATRUCIA POKARMOWEGO W ŻŁOBKU

Procedura XI NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK DZIECKA NA TERENIE ŻŁOBKA

Procedura XII WYSTĄPIENIE POŻARU NA TERENIE ŻŁOBKA

Procedura XIII ZGŁASZANIE SKARG, ZAŻALEŃ, NIEPRAWIDŁOWOŚCI, NARUSZEŃ PRAWA

Procedura XIV DOTYCZY POSTĘPOWANIA W RAZIE INCYDENTU BOMBOWEGO

Procedura XV SAMODZIELNE ODDALENIE SIĘ DZIECKA