Informacja

Na podstawie art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r poniższych informacji:

1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2) daty urodzenia rodziców;

3) numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku.

Informujemy, że zakres danych osobowych rodziców oraz dzieci podlegających przetwarzaniu w Żłobku Miejskim w Lublińcu w związku z objęciem dziecka opieką określony jest w art. 3a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ważne:

Druk Oświadczenia oraz Klauzulę informacyjną można pobrać ze strony internetowej Żłobka lub w siedzibie Żłobka Miejskiego w Lublińcu.

Uzupełnione dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Żłobka Miejskiego w Lublińcu.

Oświadczenie – pobierz

Klauzula informacyjna – pobierz

Życzenia

Informacja – zamknięcie Żłobka

W DNIU 24 GRUDNIA 2021 r. ŻŁOBEK MIEJSKI

BĘDZIE ZAMKNIĘTY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ art.130.§ 2 USTAWY Z DNIA 26 CZERWCA 1974 r. Kodeks Pracy ( DZ.U.2020.1320.t.j.)

odebranie dnia wolnego za święto wypadające w sobotę – 25 grudnia 2021 r.