Środki z budżetu państwaGmina Lubliniec, na podstawie art. 63 ustawy o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 otrzymała ze środków Budżetu Państwa dotację celową na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 21 600,00 zł. Otrzymana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie funkcjonujących 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w Żłobku Miejskim w Lubińcu.

Umowa o udzielenie wsparcia została zawarta w dniu 23 listopada 2021 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim – Panem Jarosławem Wieczorkiem, a Burmistrzem Miasta Lublińca – Panem Edwardem Maniurą.

Wkład własny Gminy: 5 400,00 zł

Wartość całkowita zadania wynosi: 27 000,00 zł. 

Dofinansowanie w ramach modułu 2 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021

Źródło dofinansowania: środki dotacji celowej z budżetu państwa

Beneficjent: Gmina Lubliniec

Nazwa Programu: „Program Maluch+ 2021”

Nazwa zadania: „dofinansowanie miejsc opieki w żłobku”

Dofinansowanie: 19 200,00 zł

Wartość całego projektu: 24 000,00 zł

Okres realizacji: 2021-01-01 do 2021-12-31

Opis Gmina Lubliniec otrzymała dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem programu „MALUCH” w Żłobku Miejskim w Lublińcu, ul. Sobieskiego 13.

Umowa o udzielenie wsparcia została zawarta w dniu 28 czerwca 2021 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim – Panem Jarosławem Wieczorkiem, a Burmistrzem Miasta Lublińca – Panem Edwardem Maniurą