Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Żłobek Miejski w Lublińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zlobek.lubliniec.pl
Data publikacji strony internetowej: 2019-03-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-26
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności i wyłączenia:
Brak tekstu alternatywnego przy niektórych elementach
Kod CSS nie jest wolny od błędów
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano skaner Tingtun Checker.

Nawigacja
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:
CTRL + F5 – ponowne załadowanie zawartości strony.
Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:
TAB – przejście do następnego odnośnika lub pola wprowadzania danych,
SHIFT + TAB -przejście do poprzedniego odnośnika lub pola wprowadzania danych,
ENTER – wykonanie domyślnej akcji, uruchomienie zaznaczonego odnośnika,
Strzałki – przewijanie widocznej części strony za pomocą strzałek.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Joanną Gawron, adres poczty elektronicznej zlobek@zlobek.lubliniec.pl. numer telefonu: 34 356 22 38.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Żłobek Miejski w Lublińcu, ul. Sobieskiego 13, 42-700 Lubliniec
Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne od strony ulicy Majdanek. Do wejścia prowadzą schody z podjazdem dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby słabowidzące. Wejście do placówki odbywa się poprzez system domofonowy.
W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej. Pomieszczenia biurowe (administracyjne) znajdują się na II piętrze.

Budynek nie posiada:
– wind,
– toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
– oznaczeń w alfabecie Braille’a,
– oznaczeń kontrastowych,

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Brak ułatwień dla osób niewidomych. Wzdłuż ulicy Majdanek znajduje się parking. Brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
– zmiana wielkości czcionki,
– zmiana kontrastu.